Sayfa yükleniyor

Kişisel Verileri İşleme ve Korunma Politikası

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası


GİRİŞ

Bu Politika ile kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda Çanakkale Belediyesi tarafından benimsenecek ve uygulamada dikkate alınacak ilkeler ortaya konulmaktadır. Kurumumuz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına önem vermekte, planlama ve hizmetlerde Kanuna uygun hareket etmektedir. Bu konunun en önemli tarafını; vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması oluşturmaktadır. Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Kurumumuz tarafından gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.


TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim Hale Getirme: Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemini,

Kişisel Veri Sahibi / İlgili Kişi: Kişisel verisi Kurum tarafından işlenen kişileri,

Kurum / Veri Sorumlusu: Çanakkale Belediyesi’ni,

KVK Kanunu / Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

KVK Kurulu / Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri, ifade eder.


AMAÇ ve KAPSAM

Bu Politika, Kurumumuzun KVK Kanunu ve ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları uygulamasına ilişkin yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Politikanın temel amacı, Kanuna uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik açıklamalarda bulunmak ve Kurumumuz tarafından işlenen kişisel verileri, kişileri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır. Bu şekilde Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması amaçlanmaktadır.

Bu Politika; vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.


İLKELER

Kurumumuz tarafından KVK Kanunu uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik alınan aksiyonlar ve tedbirler aşağıda belirtilmektedir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde Kanun kapsamında alınması gereken teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına uygun hareket edilmektedir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler Kurumumuz tarafından kayıt altına alınmaktadır. Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı tabi olduğumuz mevzuata istinaden belirlenmektedir. Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartları mevzuat çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu hususta ilgili kişi tarafından Kurumumuza başvurulması halinde;

İletilen talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılmakta ve ilgili kişiye bilgi verilmektedir,

Talebe konu verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, bu durum verilerin aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilmekte ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılması temin edilmektedir.

Çalışanlar, KVK Kanunu ve tabi oldukları diğer kanunlara (657, 5510 vb.) istinaden; öğrendikleri kişisel verileri kanunlara aykırı olarak başkasına açıklayamama, işleme amacı dışında kullanamama ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği hususunda kanuni olarak yükümlüdürler.

Yüklenicilere, Kurumumuzun veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu hukuki, idari ve teknik yükümlülükler, gizlilik sözleşmesi ile yükletilmektedir. 

Kurumumuz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kurumumuz, KVK Kanununa uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları konu ile ilgili birim ve yöneticilere raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kurumumuz, yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getirirken tabi olduğu kanunlar kapsamında kişisel verileri işlemektedir. Kişisel veriler, tabi olunan kanunlarda açıkça belirtilmeksizin veya veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir.

Kurumumuz, Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini açık rıza olmasa dahi kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işleyebilir. Örneğin; Kamu İhale Kanunu uyarınca İstekli Firma Yetkilisinin kimlik bilgilerinin işlenmesi.

Fiili imkânsızlık nedeni ile rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişilerin kendisinin ya da başka bir kişinin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için Kişisel Veriler açık rıza olmadan işlenebilir. Örneğin; Baygınlık geçiren ziyaretçinin nüfus cüzdanı bilgilerinin Kurumun güvenlik görevlisi tarafından doktorlara iletilmesi.

Kurum tarafından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veriler işlenebilecektir. Örneğin; Yapılan bir sözleşme gereği paranın ödenmesi için alacaklı tarafın hesap numarası bilgisinin alınması.

Kurum, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için zorunlu ise, Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini işleyebilir. Örneğin; Mahkeme kararıyla talep edilen bilgilerin mahkemeye sunulması.

Kurum tarafından Kişisel Veri Sahiplerinin kendisi tarafından alenileştirilen Kişisel Verileri işlenebilir. Örneğin; Çalışan adayının iletişim bilgilerini, iş başvurusu yapılmasına imkan veren internet sitelerinde yayımlanması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örneğin; İspat niteliği olan verilerin (örneğin bir faturanın) saklanması ve gerekli olduğu anda kullanılması.

Kurum, hukuken meşru bir hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini açık rıza aramaksızın işleyebilir. Örneğin; Kuruma ait bina ve tesislerde güvenlik amaçlı olarak kamera kaydı yapılması.

Kurumumuz, Özel Nitelikli Kişisel Verileri, kanunlarda açıkça öngörülen haller dışında, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlemez.

Kurumumuz, Kişisel verileri işlerken;

Kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacının dışında kullanmamaktadır. Kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Kurumumuz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Kurumumuz ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 1. Kurumumuz kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;
 2. Talep / Şikayetlerin Takibi 
 3. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
 4. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 
 5. Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
 6. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 
 7. Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi 
 8. Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
 9. Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 
 10. Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 11. Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 12. Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 
 13. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
 14. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
 15. Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi 
 16. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 
 17. Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
 18. Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 
 19. İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 20. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 21. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 
 22. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
 23. İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 24. İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi 
 25. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 26. Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 27. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 
 28. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 
 29. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 
 30. Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 
 31. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
 32. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 
 33. Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi 
 34. Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi 
 35. Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
 36. Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi 
 37. Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
 38. Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 39. Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi 
 40. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
 41. Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 42. Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 43. Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini 
 44. Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
 45. Ücret Politikasının Yürütülmesi 
 46. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi 
 47. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 
 48. Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri 
 49. Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi 
 50. Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 51. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
 52. Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 53. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

                                                   

Bahsi geçen amaçların dışında gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Kurum tarafından kişisel veri sahibinin açık rızası temin edilmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

Kurumumuzun meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’da düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, Kanun uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir. Bu kategorilerde işlenen kişisel verilerin işbu Politika kapsamında düzenlenen hangi veri sahipleriyle ilişkili olduğu da bu bölümde belirtilmiştir.

Kişisel Veri Kategorileri

1-Kimlik Bilgisi : Ad soyad, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b.

2-İletişim Bilgisi : Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no v.b.

3-Özlük Bilgisi : Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları v.b.

4-Hukuki İşlem Bilgisi : Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b.

5-Müşteri İşlem Bilgisi : Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.

6-Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi : Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.

7-İşlem Güvenliği Bilgisi : IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.

8-Finans Bilgisi : Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri v.b.

9-Mesleki Deneyim Bilgisi : Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.

10-Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Bilgisi : Görsel ve İşitsel kayıtlar v.b.

11-Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar Bilgisi : Diğer inançlarına ilişkin bilgiler, Dini aidiyetine ilişkin bilgiler, Felsefi inancına ilişkin bilgiler, Mezhep aidiyetine ilişkin bilgiler v.b.

12-Sendika Üyeliği Bilgisi : Sendika üyeliği bilgileri v.b.

13-Sağlık Bilgileri Bilgisi : Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b.

14-Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisi : Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.


BİNA, TESİS GİRİŞLERİ VE İÇERİSİNDE VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ

Kurumumuz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Kurumumuzun binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Bu faaliyetler güvenlik kameraları kullanılması, kimlik alınması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla yapılmaktadır.

Kurumumuz tarafından yürütülen kamera ile izleme ve kayıt tutulması, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. 

Kurumumuz tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kurumumuz tarafından internet erişimi sağlanan tesislerde internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Kurum içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir. 


WEB SİTESİ ve UYGULAMA ZİYARETÇİLERİ

Kurumumuz sahibi olduğu internet siteleri ve uygulamalarda; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini, ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek amacıyla kaydetmektedir. 

Kurumumuzun WEB sitelerinde ve uygulamalarında yapmış olduğu bu faaliyetlere ilişkin kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin detaylı açıklamalar, Kurum WEB sitesi içerisinde “Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği” başlığı altındaki Gizlilik Politikasında yer almaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI

Kurumumuz nezdinde bulunan kişisel veriler bağlı bulunduğumuz kanun, sair kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla; vatandaşlara sunulmakta olan hizmetlerin yürütülmesi amacıyla bağlı bulunan kanunlar kapsamında üniversiteler, kamu kurumları ve belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara sözleşmeler ile yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Çanakkale Belediyesi üçüncü taraflar ile yaptığı sözleşmelerde; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik gerekli yaptırım maddelerini karşılıklı olarak bulundurur. Üçüncü taraflar ile bilgi paylaşımı yapılmadan önce gizlilik sözleşmeleri imzalanır. Üçüncü taraflara farkındalığın artırılması için gerekli bilgilendirmeler yapılır.


KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Kurumumuz ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. 

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler, Kurumun o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Kurumumuz ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. 


KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Kurumumuz, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kurum kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Bu kapsamda Kurumumuz ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Kurum içerisinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak; bu yükümlüklerine uygun davranmak üzere ilgili birimlerini eğitmekte, görevlendirme ve farkındalıklarını sağlamaktadır. 

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilecektir.


İLGİLİ KİŞİ TALEP YÖNETİMİ

Kişisel veri sahipleri haklarına ilişkin taleplerini www.canakkale.bel.tr kurumsal web sitesinde “Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği” başlığı altında bulunan başvuru yöntemleri ile başvurduğu takdirde; talepler, Kurumumuz tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır.

İlgili Kişi, haklarını kullanmak için kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile açıklamaları içeren talebini; www.canakkale.bel.tr adresindeki Başvuru Formunu doldurarak, imzalı bir nüshasını Çanakkale Belediyesi İsmetpaşa Mah. Demircioğlu Cad. No: 132 Merkez / ÇANAKKALE adresine kimliğini tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu canakkale.belediyesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilir.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİN ALINAN VERİ GÜVENLİĞİ, TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kurumumuz, Kanuna uygun olarak, işlemekte olduğu Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu tedbirler aşağıda belirtilmiştir;

Veri Güvenliği Tedbirleri

Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.

Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.

Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.

Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.

Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.

Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.

Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.

Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.

Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

Şifreleme yapılmaktadır.

Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

Teknik Tedbirler

Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.

Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.

Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.

Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

Kişisel Verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.

Kişisel Verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerin tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte, Kişisel Verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimlerin iz kayıtları tutularak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere iletilmektedir.


İdari Tedbirler

Çalışanlar, Kişisel Verilerin korunması hukuku ve Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.

Kurumun yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm birimlerin özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili birimlerin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler özelinde Kişisel Veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.

Birim bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili birimin özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler hayata geçirilmektedir.

Çalışanlar, Kişisel Verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.

Kişisel Veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Kurum içinde Kişisel Verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.

Kurum tarafından Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere ek olarak; Kişisel Verilerin aktarıldığı kişilerin, Kişisel Verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin gizlilik sözleşmesi imzalanmaktadır.