Sayfa yükleniyor

Genel Duyurular

Arabuluculuk Komisyon Üyeleri


22.06.2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun "Arabuluculuk faaliyetininyürütülmesi"   başlıklı   15.   Maddesine   25.10.2017   tarih  ve  30221   sayılı   Resmi   Gazete'deyayımlanarak yürürlüğe konulan  7036  sayılı  Kanunun 22. maddesiyle eklenen  sekizincifıkrasında, arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ilehukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşankomisyonun temsil edeceği hüküm altına alınmış, 02.06.2018 tarih ve 30439 sayılı ResmiGazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk KanunuYönetmeliği'nin   18.   maddesinin   ikinci   fıkrasında   da,   idarenin   arabuluculuk   davetlerininyapılacağı adresini, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını internet sitesindeyayınlayacağı, arabulucuların görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bubilgileri esas alacağı belirtilmiştir.Anılan yasal düzenlemeler uyarınca Başkanlık Makamı'nın 06.06.2018 tarih ve 20971sayılı "Olur"u ile Çanakkale Belediyesi'ni temsil etmek üzere aşağıda Adı , Soyadı ve Unvanıyazılı personel Komisyon Üyesi olarak görevlendirilmiştir..

ADI                        SOYADI                                                       UNVANI 

Şebnem              ÇITAK (Asil)                              Kurum Avukatı (Hukuk İşleri Müdür V.) 

Hülya                 CANDAN (Asil)                         İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü 

Hülya                 Yurdakul (Asil)                          Muhasebe Yetkilisi 

Hakan                 İnci (Yedek)                              Fen İşleri Müdürü 

Levent                Gürbüz (Yedek)                         Kurum Avukatı 

Hakan                 AYDOĞMUŞ (Yedek)                 Mali Hizmetler Müdür V.