CANAKKALE

İmar ve Planlama Müdürlüğü


  İMAR DURUMU BELGESİ


 • Dilekçe


 • Tapu Fotokopisi


 • Kadastro Müdürlüğü'nden alınacak Plan Örneği fotokopisi


 • Belediyemiz Gelir Tarifesince belirlenen oranda harç bedeli mal sahibinden tahsis edilecektir.


 • İmar Durum Belgesi 1 yıl süre ile geçerliliğini korumaktadır.


YAPI RUHSATI ALIMI


 • Dilekçe


 • Tapu kaydı (hisseli parsel ise noter tasdikli hissedar muvafakatleri ile)


 • İmar durumu belgesi (1 yıllık )


 • Ölçü krokisi fotokopisi ( kadastro müdürlüğünden alınacak)


 • Aplikasyon krokisi fotokopisi ( kadastro müdürlüğünden alınacak)


 • Harita plan örneği ( kadastro müdürlüğünden alınacak)


 • Yapı aplikasyon tutanağı


 • Noter onaylı harita hizmeti taahhütnamesi


 • Onaylanan yol - kot tutanağı


 • Belediyemiz Su Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından kanal kot tutanağı


 • 2 takım zemin etüt raporu


 • 4 takım mimari, statik, Makine tesisat ısı yalıtım, elektrik projeleri.


 • Gerekli evrakların çoğu mimari büro ya da teknik elemanlardan biri tarafından hazırlanır. Bu durumda, mal sahibinin proje müellifine noter onaylı vekalet vermesi gereklidir.


Yapı müteahhit tarafından yapılacaksa ,


 • Yapı müteahhitliğinin üstlenildiğine dair noter onaylı sözleşme


 • Vergi levhası fotokopisi


 • Ticaret Odası kaydı ve Sicil Tasdik belgesi


Yapının müteahhitliği mal sahibi tarafından yapılacaksa ,


 • Yapı müteahhitliğinin üstlenildiğine dair noter onaylı sözleşme


 • Ticaret Odası kaydı ve Sicil Tasdiknamesi


YAPI DENETİM EVRAKLARI


 • Yapı denetim firmasının yapı denetimini üstlendiğine dair taahhütname


 • Yapı denetimi ile mal sahibi arasındaki hizmet sözleşmesi


 • Bakanlıkça tasdikli bilgi formu


 • Yapı denetim firması izin belgesi sureti


 • İdarenin açmış olduğu yapı denetim hesabına yatırılacak yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksit makbuzu.


 • Yapı ruhsatı 5 yıl süre ile geçerliliğini korumaktadır.


TEMEL ÜSTÜ RUHSATI


 • Dilekçe


 • Yapı Ruhsatının aslı


 • Yapı Aplikasyon Belgesi (Harita mühendisince hazırlanacak)


 • Yol Kot Tutanağı (Harita mühendisince hazırlanacak)


YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLMESİ


 • Dilekçe


 • Tapu Kaydı Fotokopisi


 • Yapı Ruhsatı


 • Asansör İşletme Ruhsatı (Varsa Yürüyen Merdiven ve benzeri sistemler için İşletme Ruhsatı)


 • Yapı Denetimine tabi olmayan yapılarda TUS (Teknik Uygulama Sorumluluğu) Formu


 • Yapı Denetimine tabi olan yapılarda Teknik Rapor


 • Sivil Savunma Müdürlüğü'nden Sığınak Uygunluk Yazısı


 • Vergi Dairesi'nden İskan Ruhsatı İlişik Kesme Belgesi


 • Sigorta Müdürlüğü'nden İlişik Kesme BelgesiKAT İRTİFAKI LİSTE TASDİKİ


 • Dilekçe


 • Tapu Kaydı Fotokopisi


 • Yapı Ruhsatı


 • Noterden Onaylı Kat İrtifak ListesiKAT MÜLKİYETİ İÇİN YAPI FOTOĞRAF TASDİKİ


 • Dilekçe


 • Tapu Kaydı Fotokopisi


 • Yapı Kullanma İzin Belgesi


 • 13x18 ebatlarında 2 adet fotoğrafSURET TASDİKİ


 • Dilekçe


 • Tapu Kaydı Fotokopisi


 • Proje Sureti